[tintuc]

THẦN CHÚ TỤNG CHÚ VÃNG SANH ( TỤNG 21 BIẾN )

Vãng sanh 21 biến quyết định bởi chân ngôn, hay vãng sanh tịnh thổ thần chú là mật ngôn được trì niệm đa dạng trong các khóa lễ tịnh thổ, cầu siêu. Thần chú này mang tên đầy đủ là Bạt nhất thiết nghiệp chướng căn bản đắc sinh Tịnh độ Đà la ni.

Chú vãng sanh tịnh độ thần chú 21 biến
Chú vãng sanh tịnh độ thần chú 21 biến

" Nam mô a di đa bà dạ, đa tha già đa dạ, đa điệt dạ tha, a di rị đô bà tỳ, a di rị đa tất đam bà tỳ, a di rị đa tỳ ca lan đế, a di rị đa tỳ ca lan đa, già di nị, già già na, chỉ đa ca lệ, ta bà ha ”.

( Tụng 21 lần)
Nam-mô a di đa bà dạ
Ða tha dà đa dạ
Ða địa dạ tha.
A di rị đô bà tỳ
A di rị đa tất đam bà tỳ
A di rị đa tì ca lan đế
A di rị đa, tì ca lan đa
Dà di nị dà dà na
Chỉ đa ca lệ ta bà ha.

Video Youtube tụng chú vãng sanh 21 biến

Ý nghĩa tụng chú vãng sanh tịnh độ thần chú 21 biến

Căn cứ vào tên của Đà la ni (chân ngôn hoặc thần chú) cho biết thần chú này sở hữu công năng phá trừ đầy đủ nghiệp chướng căn bản, để được vãng ssnh về nơi cực lạc.

Theo kinh Niệm Phật Ba la mật, phẩm thứ 7 (HT.Thích Thiền Tâm dịch), nhân tình tát Phổ Hiền vì thương xót chúng sinh đã nhắc Đà la ni này để trợ duyên được mau vãng sinh về Tịnh độ: “Lúc bấy giờ, Ngài Phổ Hiền Đại bồ tát bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Con nay vì thương tưởng chúng sinh nơi thời mạt pháp, khi đấy kiếp giảm thọ mạng ngắn ngủi, phước đức kém thiếu, loạn trược nâng cao rộng rãi, kẻ chân thật tu hành rất ít. Con sẽ ban cho người niệm Phật thần chú Đà la ni này để thủ phòng thân tâm, nhổ tận gốc rễ nghiệp chướng, trừ sạch phiền não, được chóng vánh sinh về Cực lạc, gọi là Bạt khăng khăng nghiệp chướng cơ bản đắc sinh tịnh thổ Đà la ni. Liền nói chú rằng: “Nam mô a di đa bà dạ, đa tha già đa dạ, đa điệt dạ tha, a di rị đô bà tỳ, a di rị đa tất đam bà tỳ, a di rị đa tỳ ca lan đế, a di rị đa tỳ ca lan đa, già di nị, già già na, chỉ đa ca lệ, ta bà ha”.

Người niệm Phật phải giữ giới, ăn chay, thân khẩu ý đều phải thanh tịnh. Ngày đêm sáu thời, mỗi thời tụng 21 biến. Như vậy, diệt được các tội tứ trọng, ngũ nghịch, thập ác và hủy báng Chánh pháp. Thường được Phật A Di Đà hiện trên đỉnh đầu. Hiện đời an ổn, phước lạc. Khi trút hơi thở cuối cùng được tùy nguyện vãng sinh. Trì tụng đến ba chục ngàn biến liền thấy Phật ngay trước mặt”.

Xưa nay, phần lớn những hành giả thường trì niệm thần chú Vãng sinh theo phiên âm tiếng Hán. Chúng ta có thể trì niệm theo nguyên văn tiếng Phạn (đã phiên âm) và tìm hiểu đôi chút về “ý nghĩa” của thần chú này.

– Namo Amitàbhàya

(Na-mô A-mi-ta-pha-gia)

Nam mô A di đa bà dạ

Quy mạng Vô Lượng Quang (A Di Đà)

– Tathàgatàya

(Ta-tha-ga-ta-gia)

Đa tha già đa dạ

Như Lai

– Tadyathà

(Ta-di-gia-tha)

Đa điệt dạ tha

Nên nói thần chú

– Amrto dbhave

(A-mờ-rật-tô đờ-pha-vê)

A di rị đô bà tỳ

Cam lộ hiện lên

– Amrta sambhave

(A-mờ-rật-ta sam-pha-vê)

A di rị đa tất đam bà tỳ

Cam lộ phát sinh

– Amrta vikrànte

(A-mờ-rật-ta vi-kờ-răm-tê)

A di rị đa tỳ ca lan đế

Cam lộ dũng mãnh

– Amrta vikrànta gamini

(A-mờ-rật-ta vi-kờ-răm-ta ga-mi-ni)

A di rị đa tỳ ca lan đa già di nị

Đạt đến Cam lộ dũng mãnh

– Gagana kìrtti kare

(Ga-ga-na kít-ti ka-rê)

Già già na, chỉ đa ca lệ

Rải đầy hư không

– Svàhà

(Sờ-va-ha)

Ta bà ha

Thành tựu cát tường

Như vậy, Bồ tát Phổ Hiền trong pháp hội tại Linh Sơn đã vì chúng sinh đời mạt pháp về sau mà xin phép Thế Tôn tuyên thuyết thần chú Vãng sinh. Theo lời dạy của Bồ tát, nếu có người nào phát nguyện sinh về Cực lạc nhưng vì phước mỏng nghiệp dày, niệm Phật chưa đạt đến nhất tâm thì có thể nương nhờ công đức của thần chú Vãng sinh để được như nguyện. Hành giả thực hành trai giới, giữ ba nghiệp: thân, miệng, ý thanh tịnh; mỗi ngày trì niệm 6 thời, mỗi thời 21 biến thì chắc chắn tiêu trừ tất cả nghiệp chướng, cho dù là ngỗ nghịch hay thập ác tội chướng.

Thần chú Vãng sinh có tầm quan trọng như thế, nên người tu cần phải luôn trì niệm nhằm thú hướng đến chốn an lạc.


Nguồn tham khảo: phatgiao.org.vn
Mộc Hương Trầm VN .Com
[/tintuc]